THE KING OF THE WORLD, เข้าสู้เว็บไซด์

เราจะอยู่เพื่อพ่อหลวงและจะรับใช้ใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาท
จนกว่าชีวาจะหาไม่ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Insulation XPS FOAM 25mm เข้าสู่เว็บไซด์